รูปแบบบทความ

รูปแบบบทความ

     

           การนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" ขอให้ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมผลงานวิจัยฉบับเต็ม ตามรายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบการเขียนบทความฉบับเต็ม   ไฟล์ Template บทความ    ไฟล์ Template บทความแบบ PDF

ขั้นตอนการส่งบทความ ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง E-mail : peaceconference2017@gmail.com

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
- บทความวิจัย ไม่ถูกต้องตามแบบรูปแบบที่กำหนด* รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
- การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 

หมายเหตุ : *ผลงานวิจัยที่นำเสนอจะต้องจัดทำตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผลงานวิจัยที่ผู้นำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และไม่รับพิจาณาผลงานวิจัยที่ส่งภายหลังที่กำหนดเวลา