ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดเลือกบทความ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร มุณีแนม
9. รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เพรชนาจักร       
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์ ดือเระ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
17. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์
18. ดร.ตายูดิน อุสมาน
19. ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
20. ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร        
21. ดร.นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์
22. ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
23. ดร.นิวดี สาหีม