ลงทะเบียน

ลงทะเบียนส่งผลงาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน

  1. ลงทะเบียนออนไลน์ที่  ลงทะเบียนนำเสนอ

  2. การชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่   โดยโอนเงินเข้าบัญชี
    ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
    ชื่อบัญชี : สถาบันสันติศึกษา
    เลขที่บัญชี : 565-438981-4

  3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล มาที่ peaceconference2017@gmail.com

  4. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายใน 3 วัน หลังจากทำการลงทะเบียนและชำระเงิน

สำหรับบุคคลทั่วไป

ประเภท จำนวน (บาท/คน)
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไป     (ลงทะเบียนก่อน 15 ก.ย. 2560) ฟรี

 


การส่งบทความวิจัย

การพิจารณาบทความ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ :วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews)จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

ขั้นตอนการส่งบทความ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง E-mail : peaceconference2017@gmail.com 


กำหนดการส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
กำหนดการ ระยะเวลา
1. ลงทะเบียน /ชำระเงิน และเปิดรับบทความฉบับเต็ม วันที่ 15 กรกฏาคม2561
2. แจ้งผลการรับบทความ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2561
4. แจ้งผลการปรับแก้บทความ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
5. ส่งบทความฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ : วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


Events