กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"
วันที่ 21 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม 210  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
--ภาคเช้า--

เวลา 08.30 09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี   ม.อ.

เวลา 09.00 – 09.05 น.

กล่าวรายงาน โดย.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันสันติศึกษา

เวลา 09.05 - 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน โดย.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ

เวลา 09.15 – 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ศาสนากับการสร้างสันติภาพ”    โดย. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.,ดร.)
เวลา 10.15 12.00 น. เสวนาวิชาการหัวข้อ "สังคมพหุวัฒนธรรม: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"   โดย...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ        รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์                                       อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณลม้าย มานะการ                                                   ผู้ประสานงานโครงการวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี
ดำเนินรายการโดย. 
อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล   อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา.อ. (หาดใหญ่)
เวลา 12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
-ภาคบ่าย--

เวลา 13.00 - 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  ณ  สถาบันสันติศึกษา ม.อ.

กลุ่มการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้:

ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา

กลุ่มศาสนากับการพัฒนา:

ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา

กลุ่มสื่อกับสันติภาพ:

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา

กลุ่มพัฒนาชุมชนและอื่นๆ

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา

 ตารางการนำเสนอแต่ละกลุ่ม  (พร้อมรับประกาศนียบัตรในห้องนำเสนอผลงาน)
เวลา 13.00 - 17.00 น. การเสวนาวิชาการ "การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา: บทเรียนจากชุมชนภาคใต้"
ห้องประชุม 210  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่