หลักการและเหตุผล

             งานวิจัยมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนางานวิจัย เพื่อทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มาร่วมประชุมได้สร้างเครือข่ายในการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ ในโอกาสที่ วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพสากล (International Day of Peace หรือ World Peace Day)สถาบันสันติศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงขอจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “ประชุมวิชาการระดับชาติ:วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3  "ศาสนากับสันติภาพ" 

าขาวิชาของบทความ

     สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอบทความ

     ข้อกำหนดในการนำเสนอผลงานวันที่ 21 กันยายน 2561

 

Read More

ตรวจสอบสถานะบทความวิจัย

ผู้นำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่นี่

ตรวจสอบสถานะ

กำหนดการนำเสนอผลงาน

          ผู้นำเสนอบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สามารถตรวจสอบกำหนดการนำเสนอผลงานในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -17.00 น.            ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่นี่

ตารางการนำเสนอ


ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ:วันสันติภาพสากล  ครั้งที่ 3 : "ศาสนากับสันติภาพ" ฟรี

วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210  สำนักงานอธิการบดี  ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

สำหรับบุคคลทั่วไป

Proceedings

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการตรวจสอบได้ที่นี่

2 กำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ได้ ที่นี่

3 ข้อแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ : เว็บไซต์นี้สามารถใช้งานได้กับ Google Chrome

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์