ข้อมูลการนำเสนอบทความ


การนำเสนอแบบ Oral Presentation:

1. ผู้นำเสนอต้องใช้ฟอนต์ Angsana New ในการจัดทำการนำเสนอเท่านั้น
2. ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำการนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint หรือสามารถ save file เป็น .PDF
3. PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์
4. ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที รวมเวลา 15 นาที
5. ส่ง file นำเสนอในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ผ่านทาง E-mail

ตารางการนำเสนอบรรยาย วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์