ลงทะเบียน

 อัตราค่าลงทะเบียน
1. ผู้นำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยายท่านละ  1,000 บาท และชำระเงินค่าลงทะเบียนตามกำหนดเวลาคือ ภายใน 3 วันหลังจากลงทะเบียน

ประเภท จำนวน (บาท/คน)
ผู้นำเสนอผลงานวิชาการ 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไป (ลงทะเบียนก่อน 15 ก.ย. 61) ฟรี

2. สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
                  

การชำระค่าลงทะเบียน

         

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันสันติศึกษา” สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-438981-4

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
"โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน(ใบโอน ,สลิป) พร้อมระบุชื่อผู้เขียนบทความ ส่งมาที่ E-mail: peaceconference2017@gmail.com "